De corona spulrigels foar winter 2020-2021

11-02-2021Geplaatst door Jan Geart


 


As bestjoer sille wy der op tasjen wer at dat nedich is.

Foar fragen kin jim terjochte by it bestjoer fân de iisclub,

sjoch op de webside www.detwadoarpen.nl